НОВОСТИ ШКОЛЫ

12 дней борьбы против эксплуатации детского труда

Уважаемые родители!

С 1 по 12 июня 2021 года проводится Национальная информационная кампания «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда». В связи данной кампанией и на оснований письма ГУ «Отдел образования города Костаная» управления образования акимата Костанайской области от 03.06.2021 года администрация школы-гимназии №3 доводит до Вашего сведения, что в соответствии ст. 31 Трудового кодекса Республики Казахстан дети с четырнадцатилетнего возраста по разрешению родителей в свободное от учебы время участвовать в общественно-полезном труде, доступном им по состоянию здоровья и развитию, не наносящем вреда физическому, нравственному и психическому состоянию ребенка, а также имеют право на получение профессии.
Запрещается применение труда несовершеннолетних в ночное время, на тяжелых работах, на работах с вредными и опасными условиями труда, которые могут причинить ущерб здоровью и их нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка и торговля алкогольными продуктами, табачными изделиями).
Заключение трудового договора с гражданами, достигшими и не достигшими четырнадцатилетнего возраста осуществляется при условии, что работа будет выполняться в свободное от учебы время, не причинит вреда их здоровью и нравственному развитию и не нарушит процесс обучения.
В этих случаях, наряду с несовершеннолетним, трудовой договор должен подписываться одним из его родителей, опекуном, попечителем или усыновителем.


Құрметті ата-аналар!

2021 жылдың 1-12 маусым аралығында «Балалар еңбегін пайдалануға қарсы күрестің 12 күні» Ұлттық ақпараттық науқаны өткізіледі. Осы науқанға байланысты және Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай қаласының білім бөлімі» ММ-нің 03.06.2021 жылғы №3 мектеп-гимназиясының әкімшілігі Сіздің назарыңызға Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 31-бабына сәйкес, он төрт жастан асқан балалар ата-аналарының рұқсаты бойынша оқудан бос уақытта баланың дене бітімі, имандылық және психикалық жағдайына зиян келтірмейтін, денсаулық жағдайы мен дамуы бойынша қолжетімді қоғамдық пайдалы еңбекке қатысуға, сондай-ақ кәсіп алуға құқыға бар екенін жетізеді.
Кәмелетке толмағандардың еңбегін түнгі уақытта, ауыр жұмыстарда, денсаулығына және олардың адамгершілік дамуына зиян келтіруі мүмкін зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстарда (ойын бизнесі, түнгі ойын-сауық орындарындағы жұмыс, ішімдік өнімдерін, темекі бұйымдарын өндіру, тасымалдау және сату) қолдануға тыйым салынады.
Он төрт жасқа толған және оған толмаған азаматтармен еңбек шартын жасасу жұмыс оқудан бос уақытта орындалатын, олардың денсаулығы мен имандылық тұрғысынан дамуына зиян келтірмейтін және оқу процесін бұзбайтын жағдайда жүзеге асырылады.
Бұл жағдайларда еңбек шартына кәмелетке толмаған адаммен қатар оның ата-анасының біреуі, қорғаншысы, қамқоршысы немесе асырап алушысы қол қоюға тиіс.

 
Комментарии к записи 12 дней борьбы против эксплуатации детского труда отключены