ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ,  НОВОСТИ ШКОЛЫ

Приём детей в 1 класс 2021-2022 учебный год

Назар аударыңыздар!

2021 жылғы 1 сәуір мен 1 тамыз аралығында 6 жастағы балаларды және ағымдағы күнтізбелік жылы алты жасқа толатын балаларды 1-сыныпқа орыс тілінде оқыту жүргізіледі.

Мектеп-гимназияның 1-сыныбына жазылу электронды түрде жүргізіледі. Ол үшін «SAKURA: электрондық мектеп» ЭС арқылы қызметті пайдалану қажет. Өтініштерді қабылдау кезеңі 2021 жылғы 1 сәуірден 1 тамызға дейін жүзеге асырылады.

Электрондық өтініш беру үшін қажет:

1.Көрсетілетін қызметті алушының ата-анасының (немесе өзге де заңды өкілдерінің) бірінің байланыс деректерін толтыру.

2.Ата-ана мен бала туралы мәліметтерді келесі құжаттардың электронды көшірмесімен толтырыңыз:

дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды (ф – 026у-3 денсаулық паспорты негізінде тіркелген жері бойынша емханада беріледі);

көрсетілетін қызметті алушының цифрлық фотосуреті;

педагогикалық-медициналық-психологиялық комиссияның қорытындысы (болған жағдайда).

 1. Тұрғылықты жері бойынша мектеп таңдаңыз.
 2. Қабылдау нәтижесі туралы хабарламаны сізге қалай ыңғайлы алу керектігін көрсету: SMS, Е-mail арқылы немесе екеуі де. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін өтінішті қабылдау туралы хабарламаны алғаннан кейін 5 күн ішінде құжаттарды тапсыру үшін мектепке келу қажет.

 

Мектепке жүгінген кезде баланың заңды өкілі қажетті құжаттарды ұсынады:

 1. Баланың заңды өкілдерінен өтініш (құжаттардың толық пакетін тапсыру кезінде жазылады) (сәйкестендіру үшін өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы тиіс).
 2. Дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды-Ф-026/у-3.
 3. Профилактикалық егулер картасы – Ф-063/у.
 4. Көлемі 3х4 см фотосурет 2 дана.

Құжаттар толық пакетпен ұсынылады.

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту үшін негіз болуы мүмкін:
1) жоғарыда санамаланған құжаттар топтамасын толық ұсынбау;

2) құжаттарда анық емес немесе бұрмаланған фактілердің (мәліметтердің) анықталуы;

3) көрсетілетін қызметті алушының ұсынылған құжаттарының сәйкес келмеуі;

4) сынып-жиынтықтардың толып кетуі.

 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартынан үзінді
«Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау»

 

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 564 бұйрығымен бекітілген (енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен 2020 жылғы 24 маусымдағы №264)

 

Внимание!

 

С 1 апреля по 1 августа 2021 года проводится приём детей 6-летнего возраста и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет в 1 класс с русским языком обучения.

https://school.kst-goo.kz/ru/

Запись в 1 класс школы-гимназии ведется в электронной форме. Для этого необходимо воспользоваться Услугой посредством ЭС «SAKURA: электронная школа».
Период приема заявлений осуществляется с 1 апреля по 1 августа 2021 года.

Для подачи электронного заявления необходимо:

1.Заполнить контактные данные одного из родителей (или иных законных представителей) услугополучателя.

2.Заполнить сведения о родителе и ребёнке с приложением электронной копии следующих документов:

 • врачебного профессионально-консультационного заключения (выдается в поликлинике по месту прикрепления на основании паспорта здоровья – Ф-026у-3);
 • цифровой фотографии услугополучателя;
 • заключения педагого-медико-психологической комиссии (при наличии).
 1. Выбрать школу по месту жительства.
  4. Указать, как вам удобнее получить уведомление о результате зачисления: через SMS, Е-mail, либо и то, и другое. После получения уведомления о принятии заявления для оказания государственной услуги необходимо прибыть в школу для сдачи документов в течение 5 дней.

 

При обращении в школу законный представитель ребёнка предоставляет необходимые документы:

1.Заявление (пишется при сдаче полного пакета документов) от законных представителей ребенка (при себе иметь документ, удостоверяющий личность для идентификации).

2.Врачебное профессионально-консультационное заключение – Ф-026/у-3.

3.Карту профилактических прививок – Ф-063/у.

4.Фотографии размером 3х4 см в количестве 2 штук.

Документы предоставляются полным пакетом.

Основанием для отказа в приеме документов могут быть:
1) предоставление неполного вышеперечисленного пакета документов;
2) выявление недостоверных или искаженных фактов (сведений) в документах;

3) несоответствие представленных документов услугополучателя ;
4) переполненность класс-комплектов.

 

Выписка из Стандарта государственной услуги
«Приём документов и зачисление в организации образования, независимо от  ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам начального, основного и общего среднего образования»

Утвержден приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 564  «Об утверждении Типовых правил приёма на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования» (с внесёнными изменениями и дополнениями от 24 июня 2020 года №264)

Комментарии к записи Приём детей в 1 класс 2021-2022 учебный год отключены